Behovet i den tunga industrin kan variera stort och beläggningar i rör och värmeväxlare är mycket kostsamt. Det kan röra sig om pannsten, korrosion, effektivare filtrering, biofilm (Legionella, alger, parasiter mm). Dessa problem orsakar höga driftskostnader och nya investeringar. Hydropath teknologi eliminerar/reducerar dessa problem med försumbar driftskostnad och underhåll. HydroFlow C behandlar pannsten effektivt, HydroFlow S reducerar problem i högtrycks ångkokning. AquaKlear P är ett lämpligt val för behandling pannsten och biofilm i kyltorn och vid kylning med sjövatten.
För lågtrycks ångkokning som används i ölindustri och livsmedelsproduktion är SteamKlear S38 ett lämpligt val.
Hydropath har system idag som klara upp till 1,5 m rördimension.
Exempel:
Kyltorn (Legionella, alger, pannsten mm), gruvor (processvatten, pannsten mm), cementindustri (pannsten), pappersindustri (bl.a Legionella), olje- och kemisk industri (HydroFlow Ex), oljefält (ClearWell, parafin, pannsten), dvs alla industrier där råvattnet är hårt (eliminerar kemisk behandling) och risker för bakterie- och algtillväxt mm.