Jordbruksområdet använder oftast stora mängder vatten. Speciellt vid ångbildning uppstår stora problem med pannsten. När vattenflödet är relativt lågt och näringsrikt behövs skydd mot uppbyggnad av alger och bakterier och i många fall krävs en kemikaliefri behandling. Miljöaspekter är viktiga i dagens samhälle och kemikaliefri behandling av vattenproblem är av största vikt.
AgriFlow A och den mindre AquaKlear J60 löser problem med pannsten, bakterier och alger.
Vattendammar har stora överväxtproblem och reduceras dramatiskt med Hydropath teknologi.
Vattenförsörjning till boskap och höns är viktigt för att reducera deras sjukdomar och Hydropath erbjuder mycket prisvärda system.
Vid bevattning kan ytspänningen reduceras varför man vid besprutning kan använde finare dysor för ökad verkningsgrad då absorptionen ökar och dessutom minskar avrinning av närsalter till diken. Mängden bekämpningsmedel bör kunna reduceras med >50%.
För växthus kan system ordnas så att man kan recirkulera bevattningsvatten utan riskfulla bakteriekontaminationer och därmed spara gödselämnen. Studier visar att växten stor emot angrepp bättre, troligen bättre immunförsvar och produktiviteten ökar med 5-15% med minst likvärdig kvalitet. I växthus sjunker även energiförbrukningen dramatiskt (ca 15%) eftersom luften i växthuset är mindre fuktigt, detta pga av minskad ytspänning och torrare planta.
Fiskodlingar med slutna system genererar mycket föroreningar som enkelt reduceras med Hydropath teknologi utan kemikalier. Ger klarare vatten.