1.  INTRODUKTION

· Förbättrar filtreringen och reducerar tiden för backspolningar av filter
· Reducerar/eliminerar bakterier
· Förbättrar verkningsgraden hos hypoklorit (klor)
· Mängden hypoklorit (klor) kan reduceras
· Reducerar lukten av kloraminer
· Skyddar uppbyggnad och eliminerar pannsten (kalkbeläggningar)


2.  SIMBASSÄNGER - POOLER

Simbassänger kan variera i storlek från Spas/pooler till Olympisk storlek, men de har alla gemensamma
problem som kan reduceras med Hydropath teknik. Alla pooler ansamlar smuts och skräp med tiden och som
behövs tas bort med filter. Alla pooler behöver också bekämpa bakterier och alger som annars växer till sig.
Den vanligaste behandlingen är med klor, klordioxid mm, som desinfektionsmedel. Tyvärr binder sig
klorföreningar med organiskt material som finns i svett, urin, hud bl.a och bildar bundet klor (kloraminer,
trihalometaner) som är mindre effektivt som desinfektionsmedel och orsakar klorlukten runt bassängen. Dessa
kloraminer är dessutom kända cancerogena ämnen.
Vid ett test på Fyrishov badet i Uppsala kunde man se en 80% reduktion av kloraminer med Hydropath
teknologi.
Är vattnet dessutom hårt (hög kalkhalt) bildas isolerande pannsten (kalkbeläggningar) i värmeväxlare som
enkelt elimineras med denna teknik
Exempel på bassäng av olympisk storlek som behandlas med Hydropath teknologi
3.  FÖRDELAR MED HYDROPATH TEKNOLOGI I POOLER

A. Förbättrad filtrerring

Hydropath teknologi förbättrar filtreringen och minskar frekvensen och tiden av backspolning med 3 eller
mer. För mer detaljerad beskrivning se punkt 6.
Filtren tar bort partiklar från vattnet likt ett såll som låter vattnet passera men tar upp partiklar. Det
vanligaste filtret är av finkorning sand, partiklar fastnar i sanden och vattnet passerar igenom. Ju mindre
partiklar desto svårare är det att filtrera bort dem. Hydropath teknologi verkar genom att partiklar blir
laddade omväxlande positivt och negativt, vilket gör att små partiklar klumpar ihop sig till större partiklar
som effektivare separeras i filtren. Dessutom penetrerar inte dessa partiklar lika djupt in i filtret, vilket gör
att filtret lättare rengörs vid backspolning.
          
             a)                                    b)
Hydropath teknologi förbättrar filtreringen a) och avdödar bakterier b) (genom skillnader i osmotiskt tryck
innanför och utanför bakterien)

De flesta poolerna använder kemikalier som Alum (flockningsmedel) för att effektivisera separeringen av
partiklar. Hydropath teknologi flockar partiklar utan extra kostnad av kemikalier och dessutom flockas de
hårdare och beständigare än med kemikalier som Alum.
Studier på Fyrishov badet i Uppsala visade att backspolningstiden sjönk med ca 30% med Hydropath
teknologi inkopplad utan Alum, jämfört med traditionell behandling med Alum.

Backspolning är en process när partiklar som ansamlats i filtren skall elimineras. Detta görs genom att
pumpa vatten bakvägen i filtren. Normalt används pool vatten och vattenmängden som krävs för detta kan
i vissa fall vara 10% av poolen vatten. Användaren måste i flesta fall betala för avloppsvatten,
påfyllningsvatten och uppvärmning av nytt påfyllt vatten i poolen.
Eftersom partiklarna blir större med Hydropath teknologi tränger de inte lika djupt in i sandbädden varför
backspolningstiden blir kortare och mindre vatten användas med reducerad kostnad för vatten och dess
uppvärmning. En annan fördel genom att förbättra filtreringen är att vattnet i poolen blir mer kristallklart.

B. Eliminering/reducering av bakterier och alger

Hydropath teknologi dödar bakterier och alger utan kemikalier och gör därmed poolen säkrare och
trevligare att vistas i. Se även punkt 5.
Bakterier och alger avdödas genom en process som kallas osmos. Om en bakterie tillsätts i destillerat
vatten (helt utan salter) kommer rent vatten att tränga in i bakterien (som innehåller salter), varefter den
sväller och kanske spricker varför den dör.
Hydropath´s signaler gör att bakterier blir elektrisk laddade varför extremt rent vatten binds runt bakterien.
Denna effekt förstärks genom att Hydropath teknologi skapar fler dipolära (en positiv och negativ sida)
vattenmolekyler tillgängliga. Normalt är vattenmolekyler bundna till sig själva (vattenkluster, där
vattenmolekylens laddningar är upptagna). Den lilla energi som tillförs gör att klustren splittras upp varför
fler dipolära vattenmolekyler blir tillgängliga för laddade ytor. Denna process gör att även biofilm (grogrund
för mikroorganismer) elimineras från ytor och därmed fångas i filter eller spolas bort i avloppsvattnet.
Motsvarande effekt ses med hydratiserade joner, varför löslighetsprodukten sänks pga minskining av
steriska hinder. Detta gör teknologin mycket effektiv vid bekämpning av pannsten (kalkbeläggningar).
Hydropath teknologi förbättrar vattnets kvalité och eliminerar/reducerar grönt skum som kan bildas på
vattnet. Mängden av kemiskt desinfektionsmedel kan drastiskt reduceras vilket minskar driftskostnader.

C. Reduktion av klor och klorlukt från poolen.

Klor (hypoklorit) används som desinfektionsmedel för att döda bakterier och alger i pooler. Emellertid är
dess effektivitet reducerad när det reagerar med olika organiska föreningar (ex svett och urin). När kloret
reagerar med dessa organiska föreningar bildas kloraminer som även kallas bundet klor. Dessa kloraminer
är mindre effektiva som desinfektionsmedel. Det fria kloret omvandlas kontinuerligt till bundet klor och
därför behöver mer och mer klor tillsättas till poolen.
Dessutom kommer den karaktäristiska lukten kring pooler till största del från kloraminer och kloraminer
orsaker det obehagliga ”röda ögonen”. Om vi däremot kan bryta ner kloraminer och frigöra fritt klor
erhålls ett bättre desinfektionseffekt och avge mindre lukt. En metod att bryta ner kloraminer är att tillsätta
stora mängder klor (chockbehandling), vilket blir dyrbart i längden.
Hydropath teknologi genererar elektriska signaler i vattnet som påverkar kloraminer så att fritt klor frigörs.
Dessutom genererar signalerna större partiklar som effektiviserar separationen i filtren som även reducerar
bundet klor i större utsträckning. Hydropath teknologi eliminerar behovet av chockbehandling av pooler,
reducerar behovet av klor och minskar klorlukt. Vid tester visas en 80%-ig reduktion av kloraminer.

D. Skydd mot pannsten (kalkbeläggningar)

Pannsten bildas när mineraler löses upp i vatten och när dess salter fastnar på ytor, i första hand på ytor
som är varmare än vattnet. Eftersom lösligjetsprodukten minskar när temperaturen stiger för bl.a
kalciumkarbonat. Vid beläggningar på värmeväxlare reduceras dess verkningsgrad och ger ökad korrosion.
Dessutom kan beläggningen växa så att rör pluggas igen och försämra funktionen av ventiler och shuntar.
Att ta bort pannsten traditionellt är både dyrbart och tidskrävande och kräver syrabehandling. Hydropath
teknologi förhindrar pannsten och tar även bort bildad pannsten utan behov av kemikalier, genom att forma
ympkristaller i vattnet som motverkar beläggningar och kalkkristallerna elimineras av filtren, samt att lösa
upp pannsten med tiden.
Med Hydropath teknologi förhindras pannsten och därmed förlängs livslängden av värmeväxlare.
Effektiv behandling av pannsten kan ibland kräva en separat HydroFLOW enhet.

4. pH REGLERING

pH (surhet eller alkanitet) behöver regleras i en pool och bör ligga mellan 7,0 0ch 7,6.

Högt pH - Alkalisk vatten har en tendens att accelerera utfällning av mineraler som bildar beläggningar på
ytor. Högt pH regleras genom att tillsätta syra till vattnet.

Lågt pH - Surt vatten har en tendens att lösa upp polens marmor eller gips ytor, som skapar uppluckrade
ytor som är idealiska för tillväxt av alger och bakterier. Ett liknande resultat ses i bruket i kaklade pooler.
Lågt pH kontrolleras genom att alkalisera vattnet. Många pool- ägare upplever balanseringen av pH som
besvärligt. Om det inkommande vattnet är surt kommer poolvattnet att vara surt och alkaliskt om
inkommande vatten är alkaliskt. I pooler där vattnet är allt för alkaliskt kommer Hydropath teknologi att
hjälpa till med att stabilisera pH. Eftersom alkaliskt vatten tillsätts kontinuerligt kommer eventuellt vattnet att
bli övermättat och vid den punkten kommer utfällningar att ske. Hydropath teknologin kommer att skydda
vattnet från att bli än mer alkaliskt, dvs stabilisera  pH. Emellertid, om vattnet är för surt, kommer inte
Hydropath teknologin att direkt påverka pH eftersom vattnet inte når övermättnad.
En fördel med Hydropath teknologin, både för sura och basiska pooler, är att vattnets kvalitet förbättras
(mindre vatten behövs bytas ut) och frekvensen av backspolning minskar. Detta betyder att färre justeringar
av pH behöver göras för både alkaliskt eller surt vatten. Därför kommer Hydropath teknologin att hjälpa till
med att stabilisera pH - nivån i pooler som antingen använder surt eller alkaliskt vatten.

5. RESULTAT

A. Test av vattnets klorhalt.

De flesta som ansvarar för pooler använder test för att mäta klorhalten. Vanligtvis det fria kloret, men det
bör även omfatta bundet klor. Det är det fria kloret är viktigt eftersom det är det mest effektiva att avdöda
bakterier. När poolansvarig ser att det fria kloret sjunker tillsätts mer klor till vattnet. Efter att ha installerat
en Hydropath enhet kommer användaren att finna att mindre klor behövs för att justera klorhalten, eftersom
enheten motverkar att det bildas bundet klor (kloraminer). Därför behövs en mindre klortillsats för att
behålla samma nivå av fritt klor.
Om användaren även mäter bundet klor kommer de att se att förhållandet mellan bundet och fritt klor är allt
för högt. En hög nivå visar att en stor del av det tillsatta kloret blir bundet klor. När detta ses kommer
användaren att chockklorera poolen med stora mängder klor varvid en stor del av bundet klor frigörs. En
Hydropath enhet kommer att minska frekvensen av att chockklorera poolen.
I större pooler med automatisk dosering av klor, mäts klor halten kontinuerligt och användaren kommer att
se att frekvensen av klorering kommer att minska. För att se skillnader är det viktigt att användaren mäter
fritt klor i stället för bundet klor, densamma gäller för pooler med automatisk klorering och att intervallerna
noteras.

B. Klart vatten

Användaren kommer att se att vattnet blir klarare eftersom de små partiklarna avlägsnas i större
utsträckning. Detta kan ses tydligt om det finns undervattenslampor, ljuset kommer inte att visa
karaktäristisk stråleffekt eftersom vattnet blivit klarare.

C. Kostnadsbesparing.

Kostnadsbesparing med Hydropath enhet kommer att visa sig direkt. Signalen kommer att motverka att
kloret blir bundet (kloraminer), så mindre mängd klor behöver tillsättas. Inom 30 min ses att den
automatiska doseringen kommer att visa att mindre klor tillsätts för att bibehålla acceptabla nivåer av fritt
klor. Mängden klor som behöver tillsättas kommer att minska med upp till 66% både med automatisk och
manuell dosering.
Den huvudsakliga besparingen kommer från minskad frekvens av backspolning. Inom en vecka kan
frekvensen av backspolning minska med upp till faktor 5 och tiden mellan varje backspolning med faktor 3.
Man sparar kostnader för avloppsvatten, påfyllnadsvatten och uppvärmning av nytt vatten. Användaren kan
initialt behöva öka frekvensen av backspolning eftersom en stor mängd små partiklar belastar filtret.
Emellertid så snart vattnet blivit klarare kommer frekvensen av backspolning att minska.
Hydropath teknologin kommer signifikant att minska driftskostnaden för alla typer av pooler.
 
                   ^pump             ^filter               ^Hydropath unit

Fig 6. För bästa effekt placeras enheten före pumpen.

Effekten blir också något reducerad om rördimensionen >200 mm, eftersom turbulensen då
minskar.
Bakterier avdödas bara när de passerar Hydropathenheten.

Vill man skydda sig mot pannsten (kalkbeläggningar) bör en HydroFlow enhet installeras före
värmeväxlaren eftersom signalen från AquaKLEAR kommer att reduceras när den passerar filter.
Är poolen utan värmare (värms av solljus) appliceras en HydroFLOW enhet på ledningen just före
inloppet till poolen, dvs efter pump och filter (fig 6) för att undvika kalkbeläggningar.

7. Vanliga frågor

F: Enheten fungerar men efter regnet blev poolen grön. Varför?
S: Efter häftigt regn kan en stor mängd partiklar komma in i poolen bl.a alger. Dessa har inte ännu
passerat Hydropath enhet och blivit avdödade. Emellertid, om stora mängder alger ansamlats i
poolen kan de växa snabbare än pumpen kan pumpa vatten genom enheten, varför det kan vara
nödvändigt att chockklorera poolen.Nordisk representant för HYDROPATH Ltd

CMI
018-262660
Copy right CMI AB, Jan Englund.

www.hydroflowsweden.se
www.hydropath.com 
6. Applicering av enheter

En korrekt placering av enheter är viktig för optimal effekt på vattnet. Hydropath förbättrar filtreringen
genom att ladda små partiklar så att de lätt binds till varandra. För bästa effekt krävs:
1. Att partiklar får så lång tid som möjligt att binda ihop sig
2. Att vattnet rörs om för optimal blandning av laddade partiklar så att de får tid till att klumpa ihop sig.

Därför bör enheter appliceras före pumpen så långt ifrån som det går. Det går också att applicera enheten
mellan pump och filter men då med reducerad effekt.
Ex. för större pool
Summering av årlig kostnad

Före AquaKLEAR

Efter Aqua KLEAR
Pumpflöde m3/min
4
4
Frekvens backspoling/v
2
0,25
Backspolningstid
10
5
m3 per backspolning
40
20
     
Uppvärmning av backspolningsvatten/år
10 000:-
4 300:-
Vattenförbrukning/år
23 000:-
1 500:-
Kostnad för avloppsvatten/år
14 500:-
600:-
Klorin
21 000:-
14 000:-
Syra
6 000:-
1 900:-
Flockningsmedel
1 500:-
0:-
Ozon eller UV
20 000:-
0:-
Total kostnad/år
96 000:-
22 300:-
     
Besparing/år:
 
73 700:-